ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние предоставяме специализирани грижи

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

приета на 24.01.2019 г.ПРЕАМБЮЛ

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - Силистра с ЕИК 177331470, със седалище и адрес на управление град Силистра, улица "Серес" №4, наричано по-нататък за краткост Центърът, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679. Целта на настоящата Политика за поверителност е да ви информираме какви лични данни обработва Центърът и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента: Политиката на Центъра има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента. Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно Центърът събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. Личните данни се обработват прозрачно Центърът осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки Лични данни се събират и обработват само за определени цели Центърът ще обработва лични данни на физически лица само, ако е налице някой от следните случаи: 1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Центъра; 2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Центъра, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация; 3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Центъра, за която е нужно обработване на неговите лични данни; 4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице; 5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Центъра или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента; 6. другите случаи, предвидени в Регламента. Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни Центърът не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес. Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Центърът уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие. За обработка се събират минимално необходимите лични данни Центърът събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които: 1. са предвидени в закон; 2. са нужни за изпълняване на договор; 3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират. Обработвани лични данни са точни и актуални Центърът осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност. Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица Центърът осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване. Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време Центърът съхранява лични данни за минимално необходимото време: 1. нужно по закон; 2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него; 3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или 4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване, След изтичане на минимално необходимото време, личните данни се унищожават без излишно забавяне.

Във всички случаи Центърът осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита. Центърът осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;

2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;

3. своите финансови и организационни възможности.


Центърът осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп Центърът осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица. Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента Центърът осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени. Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват Центърът осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва: 1. право на информираност за обработка на лични данни; 2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага; 3. право на коригиране на неточни лични данни; 4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”; 5. право на ограничаване на обработваните лични данни; 6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни; 7. право на преносимост на данните; 8. право на възражение срещу обработване на лични данни; 9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Центърът като Администратор обработва само необходимите лични данни за получаване на запитвания от физически лица за вида и условията на предоставяните от Дружеството услуги;ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ЦКОДУХЗ Силистра

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

• email: ckoduhz_silistra@mh.government.bg

• телефон: 086 | 820523; 086 | 820524

• адрес: гр.Силистра, ул.Серес №4КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН


Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.


В случай на съмнение, че свързаните със защитата на личните Ви данни права са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на aдрес гр.София 1592, бул."Проф. Цветан Лазаров" №2, eлектронна поща kzld@cpdp.bg, Интернет страница www.cpdp.bg, Телефон: 02 | 91-53-518