НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Ние предоставяме специализирани грижи

ДЕЙНОСТИ

ЦКОДУХЗ-Силистра като лечебно заведение за специализирана медицинска и психо-социална рехабилитация, осъществява почасови амбулаторни грижи и мобилни услуги за деца с увреждания и хронични заболявания.

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват индивидуалните потребности на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и опознавателно развитие, както и да му осигуряват социално благополучие, вкл. чрез координирани дейности с други лечебни, здравни, социални и образователни заведения.

Съгласно чл.10 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Центровете за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания основните дейности са:

- подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психо-социална рехабилитация;

- обучение на родители на деца с увреждания и хронични заболявания за поемане на грижата в семейна среда;

- осигуряване на посещения от специалисти за оказване при нужда на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга от резидентен тип.

При осъществяване на дейностите, медицинските и немедицински специалисти в Центъра създават условия за прилагане на индивидуален подход, осигуряващ възможност за оптимално физическо и нервно-психическо развитие на децата.

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

В Амбулаторния блок на ЦКОДУХЗ-Силистра се приемат деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности отглеждани в семейна среда, приемни семейства, както и деца отглеждани в социална услуга от резидентен тип, като се предоставят комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психологически, логопедични, ерготерапевтични, педагогически услуги, съобразени с индивидуалните им потребности. В дългосрочен план целта е тяхната социализация и интеграция в обществото. В Амбулаторният блок се предоставят дейности и услуги с различна продължителност, според индивидуалната оценка на развитието и потребностите на детето, като целта е постигане на оптимални резултати, а при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве.

Задоволяването на потребностите от здравни грижи на децата в Амбулаторния блок се осъществява от лекари-педиатри, медицински и други специалисти, съобразно здравните нужди.

Основните дейности включват диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие на децата. След извършена оценка на потребностите и по изготвен индивидуален медико-социален план на детето, съобразно уврежданията и хроничните заболявания се провежда комплексна рехабилитация. Към основните дейности се включват още и оказване на първа помощ при спешни състояния, проследяване здравословното състояние на децата, при необходимост насочване към изследвания и консултации с други специалисти, провеждане на здравни консултации, беседи и обучение на родителите, с цел подпомагане на грижата в семейна среда.

Специалистите в ЦКОДУХЗ-Силистра осигуряват:

- Физикална терапия и рехабилитация;

- Психо-социалната рехабилитация;

- Психологическа подкрепа;

- Логопедична терапия

БАЗИСНИ ДЕЙНОСТИ

- Назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация на деца с увреждания;

- Осигуряване на обучение на родителите на деца с увреждания за поемане на грижата в семейна среда;

- Осигуряване на посещения от медицински и немедицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

- Диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, вродени аномалии, редки синдроми, с хронични заболявания, деца със заболявания на периферната и централната нервна система, заболявания на опорно – двигателния апарат, родово - травматични заболявания, както и заболявания, свързани със специфични разстройства в развитието на двигателната функция, специфични разстройства в психологичното развитие, специфични разстройства в развитие на речта и езика и заболявания от аутистичния спектър.

- Медицинска, психо-педагогическа и социална рехабилитация;

- Откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социалната адаптация на детето;

- Съдействие за осигуряване на специализирана медицинска консултация от водещи специалисти за децата със специфични потребности на национално ниво.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Физикалната терапия и рехабилитация е комплекс от рехабилитационни процедури, съобразени с потребностите на детето. Рехабилитаторът осъществява необходимата дейност под формата на индивидуални и групови занимания, определени с индивидуалния план на детето. Залите за рехабилитация, разполагат с шведска стена, модули за заемане на различни пози по Бобат, работни маси – за ЛФК по Войта и Бобат, вестибулатор, стълба, успоредка, бягаща пътека, паралели, степер, статични шини за горни и долни крайници, вертикализатори с предно-задна опора с и без фиксиране на таза и др. Провеждат се инхалации, дихателна гимнастика и лечебна физкултура.


Екипът за рехабилитация и кинезитерапия към ЦКОДУХЗ гр. Силистра извършва рехабилитация на деца с ортопедични, неврологични, генетични и вродени заболявания, както и с различни посттравматични състояния. Подпомагаме правилното психо-моторно развитие на децата от най-ранна кърмаческа и детска възраст. Работим заедно с висококвалифицирани специалисти, съблюдавайки принципите на приложение на физиотерапията, за да успеем да развием максималния потенциал на всяко дете. Рехабилитационната терапия включва различни процедури, в зависимост индивидуалните нужди на детето:


- Лечебен масаж;

- Пасивна кинезитерапия-стречинг;

- Активна кинезитерапия-лечебна физкултура, аналитична гимнастика, изправителна гимнастика, дихателна гимнастика;

- Физикална терапия - естествени (хидротерапия) и преформирани (електростимулация, фонофореза, йонофореза) физикални фактори;

- Функционално обучение и тренировка-насочено е към възстановяване на потиснати или усвояване на нови двигателни умения и навици; най-често се налага обучение за възстановяване на локомоторните способности и тези за самообслужване;

- Позиционна терапия-постурален дренаж;

- Ерготерапия-механотерапия.


Задължителен елемент в рехабилитационния процес на всяко дете е обучението на родителя като негов ко-терапевт.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Психологическата подкрепа е насочена към деца с емоционални и поведенчески проблеми, трудности в общуването и задръжки в развитието. На всяко новопостъпило дете се извършва психодиагностика за определяне на дефицитните области, нивото на психично функциониране и усвоените умения за съответната възраст, чрез тестова методика за оценка на детското развитие Denver II. На базата на извършения скрининг, беседа с родител и наблюдение на детето се изготвя индивидуална характеристика и индивидуален план за психологическа подкрепа. Своевременно потърсената психологическа подкрепа е необходима за развитието на наличните ресурси на детето, като за целта се изполват разнообразни методи и техники, съобразени с индивидуалността на всяко от тях. Работата с психолог стимулира детето в неговото емоционално, личностно, познавателно и социално развитие, фокусира се в изграждането на доверителна връзка в триадата дете-психолог-родители, която подобрява семейния климат.

Психологът оказва подкрепа на семействата на деца с увреждания, запознава родителите с нивото на психично развитие към момента на приема. В хода на работата дава обратна връзка, относно подобренията или затрудненията в наблюдаваните области в периода на ползване на услугата. Провежда консултации и обучения по отношение на сфери, свързани с детското развитие и поведение. Доброто сътрудничество между психолога и родителите и тяхната ангажираност в процеса е от изключителна важност за постигане на максимални резултати в разгръщането на пълния потенциал на детето.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

Педагогическата работа стимулира цялостното развитие на детето, подпомага формирането и усвояването на специфични знания и умения, в зависимост от индивидуалните му образователни потребности и степен на автономност. Заниманията се поднасят под формата на игра, като същевременно децата се приучават и за работа в структурирана среда. Дидактичните игри имат за цел да подобрят когнитивните процеси като: възприятие, внимание, памет и мислене. Включването на разнообразни творчески, музикални, танцови, театрални и игрови похвати спомагат децата да се освободят от негативните емоции, да стимулират въображението им, да изпробват и упражняват нови начини на поведение, да преодолеят трудностите в адаптацията.

Педагогът съдейства за организиране на свободното време и постепенно разширява избора на занимания, за да насърчи напредъка у децата. Той спомага за конструиране на оптимално приложими възпитателни методи в семейната среда, тъй като възпитателният и образователният процес протичат успоредно и зависят един от друг. Педагогът консултира родителите, като им предлага конкретни насоки за работа вкъщи.


МОНТЕСОРИ МЕТОД

Водени от идеята на д-р Мария Монтесори, че всяко дете е уникално, създадохме зала със специално структурирана среда по метода, където ние специалистите от ЦКОДУХЗ-Силистра подпомагаме и насърчаваме тяхното естествено развитие. В основата на метода "Монтесори" стои идеята, че трябва да наблюдаваме децата и техните потребности, да им предоставяме среда, в която те да се подготвят за живота и да бъдат обучавани и възпитавани така, че те да правят свой собствен избор, с какво да се занимават. Дейностите са насочени да предизвикат естественото любопитство и подкрепят децата да следват своите интереси и лична страст като развиват талантите и заложбите си и ги превръщат в знания, умения, самодисциплина, отговорност, самостоятелност и инициативност. В тази специална среда, деца с различни умствени и физически способности, на различна възраст се учат по естествен начин, така както е в обществото, в което ще живеят като възрастни. Обучението става стъпка по стъпка – от по-просто към по-сложно и от конкретно към абстрактно. Заниманията и използваните материали спомагат за моделиране на физическата координация, сензорните възприятия, емоционалното израстване, концентрацията, социалните умения и творческото себеизразяване на децата.

ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ

Логопедичната терапия в ранна детска възраст подкрепя процеса на развитие на комуникативни умения при деца с различни по степен и произход трудности в развитието. Логопедът извършва диагностика, за да определи степента на езиково-говорните възможности на детето посредством наблюдение в създадена игрова ситуация, свободен разговор с него и родителите. На базата на проведената оценка се изготвя индивидуален корекционен план, напълно съобразен с типа нарушение, степента му и развитието на детето. Логопедичната терапия стимулира проговарянето, орално-моторната, мимическа и дъвкателна мускулатура, фината моторика, както и развитието на умения за общуване и игра. Прилаганите методи и техники от логопеда са разнообразни и могат да включват логопедичен масаж, артикулационна и дихателна гимнастика, приказкотерапия, гнозисна и праксисна терапия. Приложена в контекста на ранната детска интервенция, логопедичната терапия предполага активно включване на близките на детето в терапевтичния процес и осигуряване на стимулираща развитието среда, възможно по-близка до семейната.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социалният работник оказва подкрепа на децата с увреждания и хронични заболявания, както и на техните родители, като идентифицира техните нужди и грантира, че получават най-добрите грижи. Осъществява връзки със системата от социални услуги в общността като поддържа добри партньорски отношения с НПО, местни образователни и други институции. Консултира и съдейства на семействата по всички въпроси, свързани с правата им в областта на социалното подпомагане, както и при възникване на проблемна ситуация помага при изработване на стратегия за справяне.

В ПОЛЗА НА РОДИТЕЛИТЕ

Да си родител е може би най-приятната и отговорна "професия", но и една от най-трудните роли, която заемаме без сценарий. Новият член в семейството е винаги чакан с нетърпение и ние знаем, че всяко дете заслужава да бъде посрещнато и отглеждано с любов, за да се развие като щастлива личност. Децата са различни, типични деца или деца, пред които има допълнителни предизвикателства и всички те растат и се развиват с тяхно собствено темпо. Екипът от специалисти на ЦКОДУХЗ-Силистра в лицето на педиатри, медицински сестри, рехабилитатор, кинезитерапевти, педагог, логопед, психолог и социален работник сме готови да откликнем на Вашите въпроси и притеснения. Не се колебайте да ни потърсите. Очакваме ви!


Вашето мнение може да изразявате и чрез анкетата, която ще Ви предоставим на място в Центъра.

ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ОРГАНИЗИРАТ КАТО

Предлагаме висококачествени медицински, психо-педагогически и комплексни почасови услуги за деца, насочени към стабилизиране и подобряване на здравословното състояние и подпомагане на възстановителния процес, навременна лечебна диагностика и консултации със специалисти за определяне на последващия индивидуален лечебен план, семейно консултиране.

Осигуряваме посещения на място при потребителите от медицински и немедицински специалисти за оказваме специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и социална услуга от резидентен тип.

Мобилни услуги могат да се предоставят и на деца, ползващи амбулаторни услуги в Центъра, ако има временно влошаване на здравословното им състояние, което не позволява услугите да се извършват на място в лечебното заведение.

Консултации и обучения с цел подготовка за поемане на грижа в семейната среда за децата с увреждания.